Hulp nodig ?
Heeft u vragen?
+32 (2) 460 18 60

Home

Home

Certificatie & wet

 

Al onze techniekers zijn gecertificieerd in de 3 Belgische regio's. Dit biedt u kwaliteitszekerheid, het is trouwens verplicht ingescrheven te zijn in minstens 1 regio. Wij leveren u alle nodige documenten en slagen deze op voor u.

certification.png

Er zijn ook nieuwe wetten van kracht. Vanaf 1 januari zal het gebruik van de 'virgin' R22 verboden worden bij het onderhoud en de reparatie van koelingsinstallaties en bij de verpakking van bestaande lucht. R22 is gerecycleerd en herboren en is toegelaten tot eind 2014 om zijn installaties aan te vullen.

Volgende koelmiddelen vallen onder de nieuwe Europese verordening betreft het leveren en gebruiken ( lees VERBOD) ;

 

Carveen beschikt over genoeg freons R22 om al uw installaties te herstellen of te vervangen
HCFKs: R22
HCFK blends: R408a(Fx10), R409(Fx56)

Heeft u nog koelinstallaties die werken met één van bovenstaande koelmiddelen dan raden wij u sterk aan een ombouw in overweging te nemen. Het is nu reeds duidelijk dat de hoeveelheden gerecupereerde R - 22 in België niet zullen volstaan om in de benodigde behoeften te voorzien. Tevens swingt de kostprijs van de geregen ereerde R22T danig de pan uit zodat een ombouw financieel niet doorweegt ten opzichte van d e kostprijs die u dient te betalen wanneer u installatie te leiden heeft van een koelmiddellekverlies. Er zijn nieuwe koelmiddelen op de markt gebracht die uw koelinstallatie nog voor vele jaren optimaal kunnen laten werken

Décret du gouvernement Flamand concernant des articles communs et sectoriels en matière de la protection de l’environnement
Carveen remplis et s'occupe de l'ensemble de ses ses nouvelles loie pour vous!

§ 2.De bouw en de opstelling van koelinstallaties

1° De exploitant houdt een attest ter beschikking van de toezichthoudende ambtetnaar dat is opgesteld door de constructeur of een milieudeskundige, erkend in de discipline toestellen en installaties onder druk en/of in de disciplinehouers voor gassen of gevaarlijke stoffen.

2° De nodige voorzorgen zijn getroffen opdat bij een herstelling, een lek , een ontsnapping via een veiligheidsklep e.d., het ontsnappende koelmiddel kan niet hinder, noch het milieu bedoezelen. Om de eventuele lekken tot het strikte minimum te beperken worden de koelinstallaties en toebehoren onderhouden volgens een code van goede praktijk en afhankelijk van de gebruikswijze, regelmatig onderzocht door een bevoegd koeltechnicus. Bij vaststellen van lekkage moeten onmiddelijk de nodige herstellingen worden uitgevoerd om die lekkage te verhelpen en moete een nieuwe controle op lekdichtheid worden uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden ingeschreven in een register dat ter inzage is van de toezichthoudende ambtenaar.

§ 6. Maximale relatieve lekverliezen

1° Alle maatregelen die overeenkomstig de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, moeten worden genomen om het relatief lekverlies zoveel mogelijk en ik elk geval tot maximaal 5% per jaar te bepereken.

2° Als het relatief lekverlies meer dan 5% per jaar bedraagd dan moeten ze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de veertien dagen na vaststelling van het lekverlies de nodige maatregelen worden getroffen om het lek op te sporen en te dichten. Nieuw koelmiddel mag pas worden bijgevuld nadat het defect is verholpen en een controle op lekdichtheid die dooer een bevoegd koeltechnicus is uitgevoerd.

 • 3° De beheerder van een koelinstallatie moet een installategebonden logboek bijhouden dat zich in de nabijheid van de koelinstallatie bevindt. Dat logboek kan ook geheel of gedeeltelijk uit een computerbestand bestaan. In dat logboek wordt, onder vermelding van datum, ten minste bijgehouden:
 •       a) De datum van ingebruikname van de koelinstallatie met de vermeldng van type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud,L
 •       b) De aard van controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie worde verricht;
 •       c) Alle storingen en alarmeringen met betrekking tot de koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekverliezen;
 •       d) De hoeveelheid en het soort ( nieuw, hergebruikt,gerecycleerd of geregenreerd) koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd.
 •       e) De hoeveelheid koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid koelmiddel die is afgevoerd,met vermelding van datum, vervoerder en bestemming.
 •       f) Een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontroles.
 •       g) De persoon die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met f) en , indien van toepassng , de naam van de onderneming waarbij de persoon in dienst is;
 •       h) Indien van toepassing , een attest dat is afgegeven door de onder g) bedoelde persoon met betrekking tot de door hem verrichte handelingen;
 •       i) Significante periodes van buiten bedrijfstelling
 • 4° Om controle over de toegevoegde en afgetapte koelmiddelen mogelijk te maken, moet de exploitant de volgende documenten ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar houden:
 • a) De facturen met betrekking tot de aangekochte hoeveelheden koelmiddelen;
 • b) Het in sub2° bedoelde logboek.
Verplichte controle op lekdichtheid van installaties volgens koelmiddelinhoud.
Carveen biedt u contracten aan zodat u zeker in orde bent.
≥ 3kg jaarlijks
≥30 kg 2 twee maal per jaar
≥ 300 kg 4 maal per jaar
Binnen de maand dient een controle te gebeuren op de herstelling van een lek!!!
 • - Toepassing met meer dan 300kg verplicht lekdetectiesysteem
 • - Verplicht bijhouden van logboek vanaf 3kg
 • - verplicht werken met gecertificeerd personeel
  • -Verplichte etiquettering op alle apparatuur met vermelding dat de installatie onder Kyoto valt (zie stickers)
 • - Maximale toegelaten lekverliezen van 5% ( in Wallonië 10%, 5% na 28/9/201)
 • - Onderhoud volgens code goede praktijk